w

Natur

Oppdatert info om arbeidet i gruppen.

02.05.201810:35 adm

Mandat for arbeid i gruppen:

 • Tur og sti kartlegging
 • Inkludering av hele bygda, ungdommer og eldre
 • Bruke kunnskap og historie som finnes i bygda
 • Gapahuker
 • Attraksjoner
 • Aktiviteter (samarbeid med f.eks 4H)
 • Natur som næring, tilbud til turister, markedsføring
 • Samarbeid med andre lag og foreninger i Ballangen som jobber med samme
 • Utarbeide brosjyre/kart
 • Tilskudd-oversikt   

 

Deltakere i gruppa

Ivar Skoglund (leder), Anne Sofie Sommerseth, Rune Pedersen, Fritz Rognan og Ann Elisabeth Ernestussen.

Det er avholdt tre møter i gruppa. På et av møtene deltok Arild Olsen og Haavard Finn fra Ballangen turlag, Karl R. Hauge og Ken Anton Hugaas fra KIL, samt Hilde Nyheim fra KBU.   


Tur- og sti- kartlegging: 

 • Mange stier ble merket første gang rundt 1988-90. Dette gjelder fra Nesbårkråa i Fastlandet og opp Nesbåren til veien møter den gamle veien fra Karihaugen og til Holmevannet. Der ble det også satt opp «postkasse» med bok. 

 • Det ble også merket fra Bakken og til Fuglevannet. I tillegg til disse stiene ble det merket flere stier i Tjeldåsen, bl.a. langs

 • 5 kilometeren til Storhaugen og «postkassen» der.

 • Det ble også merket langs «mellomveien» til Storhaugen.

 • Mellom Steikarholla og Aspestokk ble det også merket en gammel sti som fører mot Kjermelåselva og ender opp på Mellomveien! En flott sti som kun et fåtall benytter. 

 • Fra Markeveien ble det merket fra Kuryggen – like før Holmevannet – til Storhaugen. Likeledes ble det merket gjennom Orredalen pluss en sti som går nord-syd i det området som nå er snauhogd og fører ut på mellomveiens høgste punkt. 

 • Ukjent for de fleste er at det også ble merket en tursti med utgangspunkt i byggefeltet i Åsen/Skavåsen. Start like før garasjen til Svein Simonsen og langs Skavåsryggen, Svartvannsåsen og retning Pilåsen  - hele tiden langs ryggen forbi Ansgar Dahl-huset, bak Birger Thoresen-huset og mot Heimen. Ett merke finnes fortsatt på sommerfjøsveggen på Heimen og deretter går stien gjennom granfeltet til Eilert Strømsnes og møter merket sti opp mot Storhaugen.  

 • Denne første merkingen ble gjort i regi av Kjeldebotn idrettslag med litt støtte fra kulturkontoret. 

 • I 2003 ble det gjort en oppgradering av stimerkingen – denne gang i regi av kulturkontoret i samarbeid med Friluftsrådet. 

 • Flere ungdommer ble engasjert i forbindelse med «sommerjobb-prosjektet» og det ble merket på Håfjellet – både til Håfjelltuva og Linken og ned til Steinbua! Det ble også merket til Jojensafjellet på Håfjellet. 
 • I Tjeldåsen ble de fleste av stiene merket på nytt og merkene som ble brukt, var bestilt av Friluftsrådet og var røde piler som ble stiftet til trær langs rutene.
   

Det som blir viktig nå er at stiene og merkene blir oppgradert og at det blir kvistet der det er nødvendig. Det er også nødvendig at denne oppgaven blir en prioritert oppgave for idrettslaget.

KIL feirer 90 år i 2018 og dette blir en flott anledning til å få ny aktivitet i idrettslaget. 

Andre aktører som må trekkes inn, er Folkehelsekoordinator i Ballangen, Pensjonistforeningen, Rask 4-H, Ballangen Turlag  og Friluftsrådet. 

«Sjekking» av «postkassene» og trekking av stimulanspremier bør inn i ordnende forhold slik det var tidligere. 2-3 premier trekkes blant de som har besøkt «postkassene» i løpet av siste sesong og disse deles ut under Kjeldebotn-dagene!

Her kan man drøfte hvem som skal ta kostnaden – Folkehelsekoordinatoren eller KBU – eller få firmaer til å sponse!! 

Merkingen på Håfjellet må skje i samarbeid med Ballangen Turlag og HFF som de siste årene har merket en rekke turstier i området.  

Ved å engasjere flere aktører, vil man kanskje finne nye stier som hittil ikke har fått oppmerksomhet.

På Skårnes finnes gamle «jagerstier» som man kanskje bør se på.

Med tanke på Kaia Kafe kan det kanskje opp være en ide å finne en «rundløype» som kan ha start og mål på Kaia?  

Det vil gi grunnlag for økt omsetning på Kaia og kanskje- med god markedsføring – få folk fra Narvik/Ballangen til å ta turen til Kjeldebotn lørdager og søndager. 

Et liknende opplegg er fullt mulig å få til i samarbeid med Korshamn Adventure.  

Stien ligger der – fra Korshamn til Migan og med bedre markedsføring og bedre merking bør dette bli en spennende forrett før en eventuell middag inntas på Korshamn!  

«Petrastien» bør merkes hvis vi finner noen som kan påvise denne stien. 

Gapahuker har vi foreløpig få av, men det viktigste er å få bruken av disse opp! I dag er det kanskje altfor få som benytter Gapahuken ved Idrettsbanen. Kanskje bør veien fra Idrettsbanen oppgraderes slik at også rullestolbrukere kan komme seg opp dit! 

Rask 4-H bør også vurdere å  bruke Gapahuken til «lørdagsservering» som et alternativ til Kaia Kafe når været ligger til rette for dette! 

Attraksjoner:

 • Motbakkeløpet- Håfjelltuva opp – bør få en ordentlig markedsføring enten som Midnattsolløpet eller bare Håfjelltuva opp – og slik bli attraktiv for løpere fra hele landsdelen! 

 • Hvis «Kjeldebotn-dagan» skal være arrangør for dette, bør man få til et samarbeid med andre aktører i f.eks. Evenes, Gratangen, Narvik og Tysfjord og slik lage en «motbakkekarusell» hvor disse arrangementene legges ut på en terminliste og kanskje kan få et spennende navn som «På Motbakkeløp Hålogaland – rundt»
   
 • Sykkelløp fra Joker til Håfjelltuva og ned mot Fuglevannet/Gambakken og derfra ned merket sti til Karihaugen og videre til Henrikhaugen/Klippenborg for deretter å ta «gammelveien» forbi Myrset og ned til Storhaugen og videre Fastlandsveien tilbake til Joker. Dette er en vill ide som kanskje blir vanskelig å realisere? Det som er viktig, er at en sykkelsti ikke må ødelegge de vanlige turstiene. 
 • En kanskje bedre ide er å få markedsført Grotteturer til Kvitforsen og må denne stien merket på en trygg måte. Det bør også legges til rette for parkering ved veien det stien opp til Kvitforsen og grotta går. Kjeldebotn er rimelig alene om å få et slikt tilbud og derfor bør noen ta ansvar for å utvikle dette tilbudet. 
Kunnskap og historie

 •  Viktig å få «bygdemuseet» på Samlingshuset opp å gå. Dette kan være en «dugnadsoppgave» for Pensjonistforeningen og interesserte privatpersoner!  
 • Brosjyrer og kart for markedsføring av Kjeldebotn er viktig. Her bør man få til et samarbeid mellom Destinasjon Narvik/Ofoten, Midtre Hålogaland Friluftsråd, Ballangen kommune og Kjeldebotn-dagene. 

Det stilles krav til stimerking, og Friluftsrådet arrangerer kurs. Anne Sofie har snakka med dem og vi foreslår at ho, Rune P. og en fra KIL deltar på slikt kurs. Vi foreslår at KIL blir hovedansvarlig for stimerking. 

Generasjonsdager

Forslag om å trekke eldre med og viser aktiviteter for den yngre garde (uteaktiviteter, matlaging, formidling av gammel kunnskap). 

Mosjonskaruseller
 
 • Både sommer- og vinteraktivitet, lavterskeltilbud i tillegg til mer krevende turer
 • Isfiskedag/konkurranser
 • Geocaching -aktivitetpark (naturlekepark)  F eks start ved Vannverket der man går mot bygda, klatrepark, 
 • Fisking, grilling og lek bygdemåltider i kåta og gapahuken
 • Enduroløype (sykling)
 • Kanopadling
 • Fiskedag ved elva med grilling
Turorientering

Oddmund Rasmussen var ansvarlig for dette for mange år sia, og det ble laga o-kart for Kjeldåsen. Man solgte «o-poser» til folk som la ut på tur for å finne postene. Kanskje Oddmund kan forespørres som veileder for et nytt slikt opplegg? 

Samarbeidspartnere/sponsorer i næringslivet kan være Ballangen Energi/Nordkraft, Ballangen Sjøfarm, Aktiv Ballangen, Futurum og andre aktuelle samarbeidspartnere i Ofoten. 

Mulighet også å søke fylkeskommunal støtte hvis prosjektet er godt og at det er et samarbeid som går på tvers av kommunegrensene. 

Spillemidler er ellers den finansieringskilde som kanskje er enklest og gir mest. Det forutsetter imidlertid at det er gjort et forarbeid med planer og kalkyler! Spillemidler gir 50% av søknadssum! 

Naturbasert undervisningsopplegg for skole/barnehage

Naturgruppa har vært i kontakt med prosjektleder Torgeir Bremer i Midtre Hålogaland friluftsråd som leder prosjektet Læring i friluft. Målgruppen er skoler og barnehager.

Prosjektet har fokus på marin forsøpling og er et samarbeid med HRS. Det har også fokus på matressurser i fjæra!

På møte med skolen er det blitt enighet om at Kjeldebotn skole og barnehage skal melde seg på undervisningsopplegget som starter etter påske! Vi har allerede fått bekreftet at vi blir med. 

Varsomhet i naturen

Gruppa har også snakka om at brukere av naturen i bygda må respektere fugle- og dyrelivet i fjæra og skogen og verne om vilkårene for dette. Fra Rognmofjæra og til Løkta er det mange sjøfugler som holder til og hekker, og de som ferdes her om våren/sommeren må ta hensyn til dette. Videre må fugle- og dyrelivet i skogen vernes og ikke utsettes for motorisert ferdsel. De få rådyrene vi har, må tas godt vare på, og folk må ha kontroll på hunder. Fortsatt er poenget med framtidige prosjekter at folk skal motiveres til økt aktivitet, opplevelse og glede – men samtidig skal man respektere og ivareta naturen. 

Aktører

Prosjekter krever godt samarbeid mellom alle lag og foreninger (Kjeldebotndagan) i bygda, samt skolen. Det trengs turledere/guider, og aktuelle folk må trekkes inn her.