w

Om oss

Litt om Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap, vårt formål og mandat.

26.04.201812:34 Hilde Normark

Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap har som formål 
  

 • å sikre prosjekter i bygda, og på kommersiell basis arbeide for å bevare og utvikle bygdas aktive miljø.

 • å sikre økonomi til tiltak som vil styrke bosetting og bedre
  servicetilbudet for bygdas innbyggere.

 • å bistå etablering av ny næringsutvikling i bygda, dog uten å
  ødelegge/redusere eksisterende arbeidsplasser.

 • å arbeide som koordineringsledd mellom ulike private
  næringsinteresser og være et utadrettet bindeledd til offentlig
  forvaltning.

Overordnet mandat for alle temagrupper:

 • Inkludere hele bygda, alle aldersgrupper.
 • Dele kunnskap og informasjon
 • Engasjere og motivere
 • Samarbeid
 • Åpenhet
 • Alle som ønsker får bidra

Bolig/tomter:
- Oversikt over mulige tomter og hus til salgs
- Kart med markert område for mulige tomter
- Kart vannledninger
- Få grunneiere med
- Begrensninger/saksgang
- Oversikt til kommunen
- Tomter/hus i forhold til skole/barnehage
- Utarbeide en uttalelse som vi kan ta med inn i det kommunale utvalget. Klart til 16. mars.


Næring:
-Se det vi har rundt oss, hva har vi i dag, hva er vi god på
- Utløse engasjement
- Oversikt over etablerte næringer i Kjeldebotn, hvem er i drift
- Oversikt over antall bruk innen jordbruk og beskrivelse av disse.
- Hva slags muligheter har vi i dag

Hvilke muligheter kan vi utnytte?
- elgsafari
- råvareproduksjon/foredling
- gårdsturisme
- støttefunksjon til hytteeiere
- natur og næring
- kaia kafe
- brygge og båtliv
- håndarbeid
- hobby til næring

- Hjemflyttere
- Tiltrekke oss aktører
- Arealer/lokaler
- Risikovillig kapital
- Hvordan kan vi bruke sosiale medier, hva trenger vi?
- Næring i forhold til befolkningsøkning og skole
- Støtteordninger og faglig hjelp til oppstart
- Infrastruktur


Skole/barnehage:
- Dagens situasjon. Antall barn i bygda nå og fremover
- Skole og barnehage som forutsetning for den generelle utvikling i bygda
- Tidsforbruk til elevpendling
- Skolen i det helhetlige bildet for bygda
- Sysselsetning og forutsetning for opprettholdelse av skole og barnehage
- Viktigheten av skole for næring, befolkningstilvekst, kultur, trivsel, og ellers utvikling av
bygda.
- Vente med nedleggelse av skole til andre tiltak er på plass
- Invitere Nordlandsforskning/prinsippnotat


Kultur:
- Kartlegge dagens situasjon. Hva har vi og hva er vi gode på
- Bilde på (historie) på dugnadsånden i Kjeldebotn. Hva har dette betydd for utvikling av bygda
- Hvor viktig er skolen for kulturen i bygda. Rekrutering
- Galleri på historie fra lag og foreninger
- Bruken av media og økt satsing på å ta frem de gode historiene (eksponering)
- Kultur som tilbyder til næring
- Forankring av Kjeldebotndagene (ala Vinterfestuka i Narvik)
- Utvikling, ideer, tilskudd-oversikt


Natur:
- Tur og sti kartlegging
- Inkludering av hele bygda, ungdommer og eldre
- Bruke kunnskap og historie som finnes i bygda
- Gapahuker
- Attraksjoner
- Aktiviteter (samarbeid med f.eks 4H)
- Natur som næring, tilbud til turister, markedsføring
- Samarbeid med andre lag og foreninger i Ballangen som jobber med samme
- Utarbeide brosjyre/kart
- Tilskudd-oversikt


Trivsel:
- Blomsterpynting av uteområder i Kjeldebotn
- Planlegge vanning på sommeren

Andre sosiale tiltak som kan være til nytte og glede for bygdas befolkning
- Quiz
- Trim
- Turgåing

Komme med forslag pynting av områder og være en pådriver i samarbeid med KBU.
- Oppgradering av Kaiområdet
- Benker
- Andre områder